הנורמות של הגדרה לתת הגדרות בדרך זו או אחרתקטגוריות המשמשות בחקיקה. לדוגמה, החוק הפלילי מספק הסברים מושגים כגון אשמה, אליבי, רצח, הקוד האזרחי מתאר מה חובות, יחסים חוזיים, וכו 'ככלל, הנורמות של ההגדרה ממוקמים בחלקים נפרדים של החקיקה. עם זאת, ניתן למצוא אותם בחלקים העיקריים. הבה נבחן בפירוט את הנורמות של ההגדרה. המאמר יציג גם סיווג של הוראות אלה מטעמים שונים.

נורמות של הגדרה

מידע בסיסי

הנורמה המשפטית נתפסת כמשמעותיתשלטון התנהגות. זה נחשב חובה לכל האנשים. אי-ציות לחוק כרוך באחריות. בלטינית, הנורמה פירושה "מרשם מדויק", "מדגם". לאחר פרסום (ההצהרה), הוא ניחן בטבע המדינה. מעגל האנשים עליו מושפע השפעתו אינו מוגדר. הוא כולל את כל האזרחים, הארגונים, גופים ממלכתיים. על בסיס המדינה, הנורמה מוגנת על ידו.

אופי כללי

היא באה לידי ביטוי בהתפשטות הפעולהמספר לא מוגדר של נושאים. הנורמה פועלת כמודל של התנהגות. אין לו נמען ספציפי, הוא אינו מכוון לאדם מסוים. כך הוא שונה, למשל, מהחלטה שיפוטית. הנורמה מכוונת לאותם גופים הנכנסים או יכולים להיכנס או להשתתף כבר ביחסים המסודרים על ידה. האופי הכללי מאפשר לווסת לא כל מקרה ספציפי, אלא כדי לכסות את כל המצבים, עובדות, אינטראקציות.

תסמינים

כל הנורמות, ההגדרות כולל, הםניתן לשימוש חוזר. המטרה העיקרית שלהם היא להסדיר תחום מסוים של יחסים חברתיים. הנורמות מחייבות באותה מידה. לדוגמה, קוד העבודה מכיל הוראות המסדירות את האינטראקציה של כל האנשים המשתתפים ביחסי העבודה. הנורמות קובעות את האופי והמגבלות האחידים של פעילויות הנושאים הנכללים בו. כל עמדות נחשבות מופשטות. משמעות הדבר היא כי הנורמות אינן נוגעות לאינטרסים של נושא מסוים או למספר מצומצם של אנשים. לא פחות חשוב הוא אופי מחייב ייצוג. הנורמות מעניקות לאדם אחד את הזכות לפעול באופן מסוים, ובאותו זמן מורה לאחרים לעשות אותו דבר או להימנע מהם.

את עקרונות תקן ההגדרה

מבנה

הרכב הנורמות מחולק לשלושה מרכיבים:

 1. השערה (הנחה).
 2. מיצוי. היא מבטאת את היחס לאירוע מסוים.
 3. סנקציה. זוהי תגובה של המדינה לפעולה החורגת מעבר לגבולות של מודל התנהגות חובה.

קפה

חלוקת הנורמות לקטגוריות יכולה להתבצע בהתאם לאופי ההשפעה על היחסים בחברה. על פי קריטריון זה נבחנות ההוראות הבאות:

 1. מחייב.
 2. איסור.
 3. מסיר (מסמיך).

בהתאם למידת החשיפה, נבדלות הנורמות הבאות:

 1. הכרחי. הפעולה שלהם היא חובה לכל ללא יוצאים מן הכלל.
 2. חסרי יכולת. הם מספקים את הזכות לבחור.

הסיווג יכול גם להתבצע על ידי אופי של השתתפות בהסדרת אינטראקציות חברתיות. על בסיס זה נבחרו הנורמות הבאות:

 1. הבדיקות. הם מצביעים ישירות על עובדה.
 2. רגולטורית. הוראות אלה מסדירות את כללי ההתנהגות במצב זה או אחר.
 3. אכיפת החוק. הוראות אלה אומצו על מנת לשמור על הנושאים שבתקנות שנקבעו.

הגדרות - שלטון החוק, בעל אופי קובע.

הנורמה של ההגדרה בחוקה

מאפיינים בסיסיים

הנורמות של ההגדרה יש את כל המאפיינים,המתואר לעיל. הם מופשטים ומשפיעים על מספר לא מוגדר של נושאים. משימת המפתח של הוראות אלה היא להבהיר את המושגים המשמשים במעשי חקיקה. הנפוצים ביותר הן ההגדרות בחוקה של הפדרציה הרוסית. חוק היסוד כולל מושגים יסודיים והגדרותיהם. ההגדרה של הפדרציה הרוסית, שצוטטה ב אמנות. 1 לפרק 1, מופיע כנורמה סטטוטורית. הגדרות בחוקה מהווים את הבסיס המשפטי לכל פעולות החקיקה האחרות.

תחומי מפתח

נורמות ההגדרה ונורמות המרשם מעניקות ניסוח של אירועים וקטגוריות בשלושה תחומים עיקריים של פעילות חברתית:

 1. אזרחות כללית.
 2. פלילית.
 3. הקשורים להגנה על קניין רוחני.

משמעות

היסודות של מבנה המדינה, יצירה ותפקודם של מוסדות השלטון, עמותות ציבוריות ופוליטיות, מימוש שלטון עצמי טריטוריאלי, יישום חובותיהם וזכויותיהם של אזרחים וקבוצותיהם לקבוע את עקרונות העקרונות. הנורמות של ההגדרה מסבירות עקרונות מפתח אלה לכל המשתתפים במערכת היחסים. הם יוצרים מערכת של אינטראקציות חברתיות. במילים פשוטות, הגדרות ברור ופשוט לפרש מושגים מורכבים.

הנורמות של ההגדרה בחוקה של הפדרציה הרוסית

תפקידו של

בתחום הרגולציה יש מקום מיוחדהגדרות רגולטוריות ומשפטיות ותקנים תפעוליים מיוחדים. אלה מכוונים ליצירת דפוסים מסוימים של התנהגות. עם זאת, הם קובעים את הכללים תוך התחשבות בתכונות הספציפיות של תחום פעילות מסוים. הגדרות נורמטיביות-משפטיות ונורמות מיוחדות תורמות לביסוס גדול יותר של המנגנון המושגי. זה, בתורו, מספק השפעה איכותית יותר על התפתחות האינטראקציות בחברה. תפקידיה העיקריים של הנורמות כוללים:

 1. מכונן.
 2. קוגניטיבית.
 3. הסבר.
 4. רגולטורית.
 5. מידע.
 6. פרשנות.

על ידי הבטחת האבטחה של קטגוריה, הם מבטלים את האפשרות של פרשנויות שונות.

נורמות של הגדרה ונורמות של מרשם

סוגי הסברים

סיווג ההגדרות נעשה על ידי שונותדרכים. כדרך ההבחנה השכיחה ביותר היא הפרדה, המבוססת על הבנת הקשר בין מושגים שונים, הטרנספורמציה ההדדית שלהם זה לזה. במדע מוגדרות שלוש קבוצות של נורמות הגדרה:

 1. דוקטרינה. הם קובעים את המבנה של כל תיאוריה.
 2. מיושם למעשה. הן ההגדרות שנוצרו במהלך הפעילות החברתית, הוסדרו על ידי מעשים של רשויות גבוהות יותר והפכו לחובה לכל הנושאים.
 3. משפטי. הם הוקמו על ידי המוסדות המייצגים המוסמכים (המחוקקים). נורמות כאלה הן מרצון. במקומם, חשיבותם, תפקידם בהסדרת האינטראקציות החברתיות, הם שונים מהראשון והשני. אולם, יחד עם זאת, אין הבדל עצום בין שלוש הקבוצות, שכן הן כולן פועלות כחלק בלתי נפרד ממערכת המשפט הרוסית.

בהתאם למקרים בהם יש צורך להשתמש בהגדרות, הם מחולקים:

 1. נפוץ. הם כוללים, בפרט, מושגים כגון "עובד", "מעסיק", "חוזה", וכו '
 2. מיוחד. תנאים אלה יכולים להיקרא מקצועיים. עבורם, בפרט, אפשר לשאת את המושג הזה, כמו "תורת המשפט".
  הגדרות משפטיות נורמטיביות ונורמות מיוחדות

נורמות ההגדרה: דוגמאות

כאמור, ההגדרות קיימותרוב מעשי החקיקה. החוק הפלילי מסביר את הרעיון של רצח. הם מוכרים כמתכוון לגרום למוות לאזרח אחר. בקוד הפלילי יש הסברים של מושגים אחרים. לדוגמה, זה מסביר כי פשע כזה בכללותו. הם קוראים מעשה מסוכן עבור החברה, המערבים את הבקשה לעונש הפלילי אשם. באמנות. 1 §1.1 של החוקה את הרעיון של הפדרציה הרוסית מוסברת היא מדינה דמוקרטית דמוקרטית דמוקרטית עם הטופס הרפובליקני של ניהול.

מסקנות

ניתוח לעיל, אנו יכולים להסיקלהלן. הנורמות של ההגדרה הן אלה שבהן מוסברים מושגים בסיסיים המשמשים במעשי חקיקה, אשר פרשנות כפולה אינה מקובלת עליהם. משמעות הדבר היא שמשימת המפתח שלהם היא ההגדרה המדויקת והמדויקת של קטגוריה או אירוע מסוים. כל פרשנות מעורפלת של מושגים יכולה להוביל להפרות בעת יישום חוקים בפועל. זה, בתורו, עלול כרוך הפגיעה באינטרסים של אזרחים, ישויות משפטיות, המדינה, גופים ממלכתיים וגופים אחרים המשתתפים ביחסים מסוימים. נורמות ההגדרה צריכות להיות ברורות לא רק למחוקק או למוסדות כוח, אלא גם לאוכלוסייה. בהקשר זה, ניסוח ההגדרות צריך להכיל פשוט ככל האפשר במילים פשוטות, שמשמעותן אינה מוסברת עוד. יחד עם הגדרה זו צריך לתת את ההגדרה המלאה ביותר של קטגוריה. לא יכול להיות שום פערים או אי דיוקים בהסבר.

הגדרות משפטיות נורמטיביות ונורמות מבצעיות מיוחדות

מסקנה

לא ניתן לומר כי הנורמות של ההגדרה הןהחשוב ביותר במערכת. עם זאת, חשיבותם ותפקידם קשה להפריז. פותחו הגדרות ליתר בהירות ושקיפות בחקיקה. מומחים ממליצים לפני קריאת כל מעשה, לבחון את החלק המבוא (כללי). בה, ככלל, יש כל המונחים המשמשים בחוק, כמו גם הגדרות להם. לעתים קרובות המעשים מכילים הפניות לנורמות של הגדרות. זה נעשה כדי לא להעמיס את הטקסט עם מונחים והגדרות. במקרים מסוימים, פעולה זו מוצדקת, שכן ישנם חוקים שבהם מידע רב והכללת מידע נוסף בהם אינה צפויה. יש מומחים הסבורים כי על האזרחים לדעת את הנורמות הבסיסיות של ההגדרה הקיימת במערכת המשפט הפנימית. בפועל, זה באמת יכול להיות שימושי, במיוחד במקרים שבהם יש צורך לפנות על מקרים משפטיים או הרשויות. לאדם בעל השכלה משפטית יש יותר הזדמנויות להגן על המקרה שלו. יחד עם זאת, הוא יכול להגן על האינטרסים שלו באופן עצמאי, בלי להזדקק לעזרת עורכי הדין. אבל לפעמים ידע אחד בהגדרות אינו מספיק. במספר מקרים, יש להבין את המורכבויות של החקיקה, להיות מונחה על ידי מאמרים השינויים שלהם, כדי להבין את הפעולה הקונקרטית של הוראות מסוימות. במצבים כאלה, כמובן, ללא עזרתו של עורך דין לא יכול לעשות.

</ p>