בפדרציה הרוסית, כמו בכל האחריםשלטון החוק, קיימת אחריות לאי עמידה בכללי ההתנהגות שנקבעו בחוק. ככלל, עבור מעשה זה מגיע אחריות מסוימת, כלומר - משפטי.

אחריות משפטית וסוגיה
האחריות המשפטית וסוגיהמשמעות מיוחדת המלווה בעובדת העבירה עצמה, שבמסגרתה יש לאדם שביצע את המעשה והמדינות יחסים מיוחדים. עם זאת, ראוי לשקול כי היחסים הללו יכולים להתעורר בין הנושאים, למעט המדינה, אשר יכול להיות טבועה הן אנשים רגילים משפטי. בהקשר זה, חשוב לשים לב לכך שאחריות משפטית וסוגיה תופסים מקום מרכזי בתיאוריה הכללית של המשפט.

אחריות משפטית, לפיהחקיקה של הפדרציה הרוסית, ניתן לחלק 4 סוגים, כלומר: אחריות משפטית, אחריות פלילית, משמעת, משפט אזרחי ואחריות מינהלית ומשפטית.

האחריות הפלילית-משפטית היא המדד המחמיר ביותר להשפעתה של המדינה על האדם שביצע את הפשע.

אחריות פלילית של ישויות משפטיות
הקריטריון העיקרי של אחריות זוהיא הוועדה של אדם לבצע פשע, ההגדרה אשר ניתנת בבירור בחלק הכללי של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית. יצוין כי האחריות הפלילית של ישויות משפטיות אינה זמינה כעת, אך יש הצעה של עורכי דין כי הישות המשפטית פעלה כנושא הפשע. לשם כך, יש הצעות סבירות בין עורכי הדין, אך עד כה נקודת השקפה זו לא מצאה קונסולידציה מחוקקת.

אחריות משמעתית היא עבירהתקנות פנימיות של הארגון, כללים שנקבעו על ידו, וכן הפרה של האמנה הנוכחית. בשל אי-ציות לכללים אלה, מתרחשת מידה של השפעה, כגון פיטורין, אובדן משרה, נזיפה, הורדת זכויות, זכויות מיוחדות וכד '. אחריות זו מתעוררת ביחסי העבודה, כאשר חקיקת העבודה של הפדרציה הרוסית תפעל כרגולטור.

אחריות אזרחית היאאחריות, כאשר הדומיננטי הם סנקציות של אופי רכוש, אשר טבועה בנושא המשפט האזרחי. כתוצאה של יחסים כאלה, כאמור לעיל, כל הגופים למעט המדינה לפעול. כלומר, אחריות זו נובעת כתוצאה מפגיעה בזכויותיו של אדם, ובכלל זה משפטית, אך הקשר עם הרשויות אינו נכלל.

האחריות המינהלית והמשפטית היאהפרת הסדר המוגן בחוק, כאשר המרכיב העיקרי יהיה הגוף המבצעת. יש לציין כי שלילת החירות אינה מוגבלת לביצוע עבירה, ניתן להשתמש גם בסוג זה של איפוק בצו המינהלי, קרי, כאשר מתבצעת הפרה, כגון זו המנהלית.

סימני אחריות משפטית
בעקבות פרשנות המחוקק, המעשיםיכול להיכלל ברשימת המעשים הבלתי חוקיים המוגנים על פי חוק, חייב להתאים לרעיון כזה כסימנים לאחריות משפטית, אשר כתוצאה מכך יסבול האדם את העונש המתאים.

לעניין זה יש להדגיש את סימני האחריות המשפטית, השונים באופן מהותי מאחריות אחרת, דהיינו:

- על פי הנורמות של החוק.

- מגיע עם סיפוק כל הסימנים של הפשע.

- זה מבוסס על כפייה המדינה.

- מבטא את עצמו השלכות שליליות על העבריין.

- היא מוטלת ומיושמת בצורה המיושמת בחקיקה הפלילית והדיונית.

"ענישה באה מהרשויות".

- מיושם על ידי פקידים מורשים בהחלט.

על פי החקיקה הנוכחית,אחריות משפטית וסוגיה ממלאים תפקיד מיוחד בהסמכה, וגם נותנים הגדרה מדויקת כאשר בוחנים את הסימנים הקיימים של המעשה, וכתוצאה מכך מוחלים היחסים והסנקציות הרלוונטיים.

ניתן להסיק כי אחריות משפטית וסוגיה הם בעלי חשיבות מיוחדת בעונש, וכן ממלאים תפקיד של מוסד המסדיר את היחסים בתחום זה.

</ p>