תפקידה של המדינה במשק הוא ענייןהוא מרכזי הן מבחינה מעשית והן בתיאוריה. יחד עם זאת, לגישות העיקריות לפתרון סוגיה זו המוצעת על ידי כמה בתי ספר מדעיים יש הבדלים משמעותיים. מצד אחד, הכלכלנים הליברלים לדבוק בעמדה של תפקיד המדינה המינימלי ויסות הכלכלה. וכמה בתי ספר מדעיים מצדיקים את הצורך בהתערבות ממשלתית פעילה בתהליכי השוק. קשה למדי למצוא את הקשקשים האופטימליים של תקנה ממשלתית. מכאן נובע מן ההיסטוריה שבמדינות מסוימות היו תקופות שבהן שררו גם נקודת המבט הראשונה וגם השנייה.

תפקידה של המדינה במשק נקבע מתיבהתחשב בכך כנושא של ניהול, להבטיח את הארגון של תפקוד של כל האלמנטים של מערכת סוציו-כלכלית מסוימת. המדינה המשמשת כנציגת הציבור בכללותה קובעת את הכללים לאינטראקציה של סוכנים כלכליים אחרים עם שליטה על שמירתם.

תפקידה של המדינה בכלכלת שוקמצטמצם לזכות העדיפות של כפייה, הקבועה בחוק. זה מוצא את מימושה בדמות מערכת של סנקציות החלות במקרה של הפרה של החקיקה הנוכחית בצורה של רגולציה מתאימה. כאשר בוחנים את תפקידה של המדינה בהיבט אחר, אפשר לראות את התצוגה בצורה של ישות עסקית שווה יחד עם חברות פרטיות כפי שהוא נוכח המפעלים הם מתבצעים סוגים מסוימים של טובין או שירותים.

תפקידה של המדינה במשק
מקום ותפקידה של המדינה במשק הרוסי עםאת המיקום של היישום המעשי ניתן לשקול על בסיס האינטראקציה שלה עם מנגנון השוק. תקנת המדינה של המשק היא הכרחית במקרה של מצב שבו התוצאה של ההשפעה של כוחות השוק אינו יעיל מספיק מן המיקום של החברה. כלומר, התערבות ממשלתית במשק מוצדקת רק אם השוק אינו מבטיח שימוש אופטימלי במשאבים על ידי האינטרס הציבורי. מצבים אלה נקראים כשלי שוק, הכוללים:

- אימוץ פעולות חקיקה ושליטה על ביצוען וקיום זכויות קניין עם התחייבויות חוזיות.

- הקצאת משאבים והפרשהמוצרים ציבוריים בייצור של משאבים אלה עצמם. מוצרים ציבוריים מאופיינים בנכסים מסוימים. ראשית, מה שמכונה "אי תחרותיות", שבו חוסר התחרות בין הצרכנים בזכות לשימוש בהטבות אלה נובע מהגידול במספר הצרכנים ללא הפחתת התועלת עבור כל אחד מהם. שנית, זהו אי בלעדיות, אשר מספק להגבלת הגישה של צרכנים בודדים או את כל הקבוצה להטבות בשל קשיים מתעוררים.

תפקידה של המדינה במשק תלוי לא רק באובייקטיבים אובייקטיביים, אך ניתן גם לקבוע אותם על ידי תהליכים פוליטיים מסוימים או על ידי בחירה ציבורית. עם זאת, בחלק מהמדינות הליברליות, השפעת המדינה על המשק אינה מוגבלת רק על ידי פיצוי על כשלי השוק המסורתי.

יש לציין כי תפקיד המדינה בהכלכלה המעורבת מאופיינת בחוסר היעילות לא רק במרכיב השוק של המנגנון. התרחבות מסוימת של התפקוד הרגולטורי של המדינה וכמות המשאבים שבשליטתה, מעל גבול מסוים, משפיעה לרעה על המצב הכלכלי.

</ p>