המילה "סנקציות" נמצאת עכשיו באוזן של כולם, ומשמעות המילה הזאת כבר ברורה לרבים. עם זאת, הביטוי "סנקציה חברתית" הוא מונח סוציולוגי לא ידוע, והוא יכול להוביל למבוי סתום. מי ומה הטלת סנקציות במקרה זה?

מושג הסנקציות

המונח עצמו בא מן הלטינית הלטינית(הרגולציה המחמירה ביותר). בחוק, סנקציה נחשבת כאלמנט של נורמה משפטית המספקת השלכות שליליות על מי שהפר את הכללים שנקבעו בחוק זה. למושג הסנקציות החברתיות חשיבות דומה. כשמדובר בסנקציות חברתיות, הרי שכך, משתמעת הפרה של נורמות חברתיות.

שליטה חברתית וסנקציות חברתיות

קיימות של המערכת החברתית, בטיחותיציבות חברתית, הופעתם של שינויים חיוביים בחברה ניתנים על ידי מנגנון כזה כמו שליטה חברתית. סנקציות ונורמות הן המרכיבים המרכיבים אותה.

החברה ואת האנשים הסובבים לשאול את הפרטכללי התנהגות חברתית וביצוע בקרה חברתית, מעקב אחר ציות להתנהגות חברתית. שליטה חברתית במהותה היא כפיפותו של אדם לקבוצה חברתית, לחברה, משמעותה היא דבקות בנורמות חברתיות. השליטה מתבצעת באמצעות כפייה, דעת קהל, מוסדות חברתיים, לחץ של הקבוצה.

סנקציה חברתית

סנקציה חברתית היא האמצעי החשוב ביותרשליטה חברתית. בשילוב עם הנורמות החברתיות, הם מהווים את מנגנון השליטה החברתית. במובן רחב יותר, סנקציה חברתית היא כל האמצעים והאמצעים שמטרתם להביא את הפרט לנורמה של קבוצה חברתית, לעורר אותו להתנהגות מסוימת ולקבוע את היחס למעשים הנעשים.

שליטה חברתית חיצונית

שליטה חיצונית היא שילוב של מנגנוניםמוסדות השולטים בפעילותם של אנשים ומבטיחים את הדבקות בנורמות חברתיות. הוא מחולק פורמלי ובלתי פורמלי. שליטה פורמלית היא תגובה חיובית או שלילית מצד הרשויות. היא מבוססת על מעשים בעלי כוח משפטי ומנהלי: חוקים, גזירות, החלטות. השפעתה משתרעת על כל אזרחי המדינה. שליטה בלתי רשמית מבוססת על תגובות של אחרים: אישור או אי שביעות רצון. זה לא קבוע בצורה רשמית ולא יעיל בקבוצה גדולה.

שליטה חיצונית יכולה לכלול בידוד (מעצר בכלא), בידוד (בידוד לא שלם, תחזוקה במושבה, בית חולים), שיקום (עזרה בחזרה לחיים רגילים).

שליטה חברתית בסנקציות

שליטה חברתית פנימית

אם השליטה החברתית חזקה מדיקטנונית, זה יכול להוביל לתוצאות שליליות. הפרט יכול לאבד שליטה על ההתנהגות שלו, עצמאות, יוזמה. לכן, חשוב מאוד כי לאדם יש שליטה חברתית פנימית, או שליטה עצמית. האדם עצמו ירכז את התנהגותו עם הנורמות המקובלות. מנגנוני הבקרה הם אשמה ומצפון.

סוגי סנקציות חברתיות

נורמות חברתיות

הנורמות החברתיות מקובלות בדרך כלל,אשר מבטיח את הסדר, יציבות ויציבות של אינטראקציה חברתית של קבוצות חברתיות ויחידים. הם נועדו להסדיר את מה שאנשים אומרים, לחשוב, לעשות אנשים במצבים ספציפיים. תקנים הם סטנדרטים לא רק עבור החברה, אלא עבור קבוצות חברתיות ספציפיות.

נורמות חברתיות אינן מתועדות, ולעתים קרובות הן אינן כתובות. סימני הנורמות החברתיות כוללים:

 1. כללי. הוא מופץ לקבוצה או לחברה בכללותה, אבל זה לא יכול לחול רק על אחד או יותר מחברי הקבוצה.
 2. אפשרות של יישום קבוצה או חברה של אישור, גינוי, תגמולים, עונשים, סנקציות.
 3. נוכחותו של הצד הסובייקטיבי. האדם עצמו מחליט אם לקבל את הנורמות החברתיות של הקבוצה או החברה או לא.
 4. תלות הדדית. כל הנורמות קשורות זו בזו ותלויות זו בזו. הנורמות החברתיות יכולות לסתור זו את זו, וזה יוצר סכסוך אישי וחברתי.
 5. קנה מידה. על סולם הנורמות מחולקים חברתי וקבוצתי.

מושג סנקציות חברתיות

סוגי נורמות חברתיות

הנורמות החברתיות מחולקות:

 1. נורמות החוק - הוקמה ומוגנת על ידי המדינה חוקי הפורמלי של התנהגות. הנורמות של החוק כוללות טאבו חברתי (פדופיליה, קניבליזם, רצח).
 2. נורמות המוסר - ייצוגים של החברה על נימוס, מוסר,נימוס. נורמות אלה פועלות בשל האמונות הפנימיות של הפרט, דעת הקהל, ואמצעי ההשפעה החברתית. הנורמות המוסריות אינן הומוגניות בחברה כולה, וקבוצה חברתית מסוימת יכולה להיות בעלת נורמות המנוגדות לנורמות של החברה כולה.
 3. נורמות של מכס - מסורות ומנהגים שהתפתחו בחברהוהם חוזרים על עצמם בקביעות על ידי הקבוצה החברתית כולה. בעקבות אותם הוא בעצם הרגל. נורמות כאלה כוללות מנהגים, מסורות, טקסים, טקסים.
 4. נורמות של ארגונים - כללי התנהגות בתוך ארגוניםמשתקפים בתקנות שלהם, בתקנות, בכללים, חלים על עובדים או על חברים, ומוגנים באמצעים ציבוריים. כללים אלה תקפים באיגודים מקצועיים, מפלגות פוליטיות, מועדונים, חברות.

סוגי סנקציות חברתיות

סנקציות חברתיות הן של ארבעה סוגים: חיוביים ושליליים, רשמיים ולא פורמליים.

 • סנקציה חברתית שלילית - זה עונש על פעולות בלתי רצויות. היא מכוונת נגד אדם שעזב את הנורמות החברתיות המקובלות.
 • סנקציות חיוביות - עידוד לפעולות שאושרו על ידי החברה, שמטרתן לתמוך בפרט בעקבות הנורמות.
 • סנקציות חברתיות פורמליות - באים מגופים רשמיים, ציבוריים, ציבוריים.
 • סנקציות בלתי פורמליות - הם התגובה של חברי קבוצה חברתית.

כל סוגי הסנקציות יוצרים מספר שילובים. שקול צירופים אלה ודוגמאות של סנקציות חברתיות.

 • חיובי פורמלי - אישור ציבורי על ידי ארגונים רשמיים (פרסים, תארים, פרסים, מעלות, מכתבים).
 • בלתי פורמלי חיובי - אישור ציבורי, לידי ביטוי בשבח, מחמאה, חיוך וכו '.
 • שלילי פורמלי - עונשים שנקבעו בחוק (קנסות, מעצר, מאסר, פיטורין וכו ').
 • שלילי בלתי פורמלי - הערות, לעג, תלונה, הוצאת דיבה ועוד.

סנקציות חברתיות פורמאליות

יעילות הסנקציות

סנקציות חיוביות יש השפעה גדולה יותר מאשרשלילי. יחד עם זאת, סנקציות בלתי רשמיות הן היעילות ביותר, בהשוואה לסנקציות הפורמליות. עבור אדם, יחסים אישיים, הכרה, בושה ופחד של גינוי הם תמריצים גדולים מאשר קנסות ותגמולים.

סימני סנקציות חברתיות

אם בחברה חברתית, בחברה, יש הסכמהבנוגע ליישום סנקציות, הן קבועות ובלתי משתנות והן קיימות זמן רב למדי, הן יעילות ביותר. עם זאת, קיומו של דבר כזה כמו סנקציה חברתית אינה ערובה לאפקטיביות של שליטה חברתית. במובנים רבים, זה תלוי במאפיינים של אדם מסוים על השאלה האם הוא מבקש הכרה וביטחון.

סנקציות חשופות לאנשים שהתנהגותםמוכר על ידי החברה או קבוצה חברתית כחורגת מנורמות ובלתי מקובלות. סוג הסנקציות שיושמו וקבלת השימוש בהן במצב מסוים תלויים באופי החריגה מנורמות חברתיות וממידת ההתפתחות החברתית והפסיכולוגית של הקבוצה.

</ p>