Chitka, פריסה, פגישות, תוכניות, לנהל עםשדות, מועדים, הגהה, עריכה - תהליך הנפקת קרביים ולוחות. הוא מתעניין ללא הרף במרכיב היצירתי ובהתגלמות הטכנית.

במאמר זה נדבר על אלמנט חשוב של צוות המערכת - מערכת המערכת.

לוח המערכת הוא

מערכת העריכה היא מה? אנחנו עונים על השאלה

מערכת העריכה, או מערכת העריכהצוות מומחים הקובע את מדיניות העריכה של הפרסום, מאשרת ומתקן את תוכן הגיליון הבא, תוכנו ועיצובו האמנותי.

חשוב לציין כי מערכת המערכת יכולההזן את שני אנשי הצוות של צוות העריכה ומומחים מוזמנים - נציגים סמכותיים ומוכשרים של תחום זה או אחר, אנשי דעת קהל בתחומם. מערכת המערכת היא מועצה של מומחים מוסמכים, אשר פותרת סוגיות של אופי ספציפי של הפרסום, האסטרטגיה שלה ופיתוח.

מערכת של כתב העת

מי אישר את מערכת העריכה?

צוות העריכה נוצר על ידי העורך הראשיואושר על ידי מייסד הפרסום. אם הפרסומים אינם מתמחים במיוחד, אז מערכת העיתון של העיתון או העיתון נוצרת על עיקרון האוניברסליות: מחברים מובילים או מומחים מוזמנים להשתתף בכל נושא, אשר מכוסה על ידי הפרסום.

מערכת המערכת לוקחת חלק ישיר בחיי הפרסום, תורמת להתפתחותה ולשלמותה. משתתפת בסקירה של כתבי יד.

מושבי המערכת, ככלל, נערכים על בסיס רבעוני. ניתן לכנס לעתים קרובות יותר לפי הצורך.

חשוב גם הוא העובדה כי המערכת היאגוף מייעץ, כלומר, מוסמך לדון בכל הנושאים, אבל לא לפתור אותם. העורך הראשי אחראי על ניהול ושליטה על צוות המערכת של כתב העת.

</ p>