התפתחות מוצלחת של החברה, ביצועים פיננסיים חיוביים יציב יציב של פעילותה תלויה במידה רבה מה המבנה של ההון של החברה.

מבנה ההון

בספרות הכלכלית, מבנה המונחההון הוא הבין כי היחס בין הלווה (נמשך) לבין ההון העצמי של הארגון, אשר נחוצים לפיתוח בר קיימא שלה. מידת ההתייחסות של יחס הון זה לאופטימלי תלויה ביישום הכללי של אסטרטגיית הפיתוח הארוכה של הארגון.

המבנה של המושג מבנה ההון של הארגון כולל הלווה והון עצמי.

הון עצמי כולל נכסי הארגון,אשר משמשים אותו כדי ליצור חלק מסוים של הנכס של הארגון ואשר שייכים לו על בסיס של בעלות. מבנה ההון העצמי כולל את המרכיבים הבאים:

- הון נוסף (מיוצג לפי עלותרכוש, שבוצע על ידי המייסדים בנוסף לקרנות המהוות את ההון הרשום; זהו השווי שנוצר בעת שערוך הנכס כתוצאה משינויים בשוויו וכן הכנסות אחרות);

מבנה הון של מיזם
- הון רזרבי (זהו חלק מההון העצמי של החברה המוקצה מהרווח שהתקבל לצורך תשלום הפסדים או הפסדים פוטנציאליים);

- עודפים (עיקרי)אמצעי לצבירת נכסי הארגון; נובעת מהרווח הגולמי לאחר תשלום מס הרווח הקבוע, וכן לאחר ניכויים לצרכים אחרים מרווח זה);

- קרנות ייעודיות (חלק מהרווח הנקי שמפנה הארגון לייצור או לפיתוח חברתי);

- עתודות אחרות (עתודות כאלה נדרשות במקרה של הוצאות גדולות עתידיות, אשר נכללות בעלות הייצור או השירותים).

ההון הלווה של הארגון מיוצג על ידימושך כספים או ערכי רכוש אחרים על בסיס החזרה שלהם, אשר נחוצים כדי לממן את הפיתוח של הארגון. בדרך כלל, הם כוללים הלוואות בנקאיות לטווח ארוך, כמו גם הלוואות על איגרות חוב.

יצוין כי מבנה ההון האופטימלי של הארגון - זה הוא היחס בין הון עצמי וחוב, אשר מסוגל למקסם את הערך הכולל של ארגון.

מבנה הון אופטימלי

מבחינה כלכלית אין המלצה ברורה,כיצד ליצור את המבנה הטוב ביותר של הון. מצד אחד, מקובל כי המחיר הממוצע של ההון הלווה נמוך משלו. כתוצאה מכך, עלייה בחלקו של ההון הלווה זול יותר תקטין את הממוצע המשוקלל עלות ההון. עם זאת, בפועל במקרה זה ניתן לרדת לערך של החברה, אשר תלוי בשווי השוק של ההון העצמי של הארגון.

כמו כן, גיוס הון יש מספרהגבלות, ואת הצמיחה של החוב משפיע ישירות על היכולת לפשוט את הרגל. בנוסף, חובות החוב הקיימות באופן משמעותי להגביל את חופש הפעולה בהתמודדות עם האוצר.

לכן, מבנה ההון של הארגון הוא מרכיב מורכב למדי ובלתי צפוי של הרכיב הפיננסי של הארגון, הדורש גישה מוסמכת וקפדנית אליו.

</ p>