בחברה יש מספר גדולמבנים המסדירים את ההתנהגות ואת הפעילות של אנשים. סוגי המוסדות החברתיים מגוונים מאוד. סיווג אותם יכול להיות מבוסס על קריטריונים שונים - למשל, בתחום הפעולה. במקרה זה ניתן להבחין בין הסוגים הבאים של מוסדות חברתיים: כלכליים, פוליטיים ואידיאולוגיים, תרבותיים וחינוכיים, ציבוריים.

כלכלי, כולל מוסדותרכוש, כסף, מערכת פיננסית, אגודות כלכליות מסוגים שונים, נקראים להבטיח את הפקה והפצה של המוצר החברתי, וכדי לווסת את מחזור הכסף.

פוליטית ואידיאולוגית, מבניתלרבות מוסדות הנשיאות, הדומה הממלכתית, הממשלה, בית המשפט, הפרקליטות, הצבא, רשויות אכיפת החוק, קשורים בהקמת ותחזוקת כוח, ייצור, שימור ורבייה של עקרונות אידיאולוגיים.

מוסדות תרבות וחינוך, אשראפשר לכלול מדע, חינוך, משפחה, דת, ארגונים יצירתיים שונים, קשורים לייצור ורבייה של ערכים תרבותיים ורוחניים. לקדם את החיברות של יחידים.

מוסדות ציבוריים, כולל כל מיני התאגדויות וולונטריות של אזרחים, מסדירים ומארגנים את חיי היומיום של אנשים, יחסים בין אישיים ובין קבוצתיים.

אלו הם המוסדות החברתיים העיקריים, שסוגיהם וצורותיהם מגוונים למדי.

יש גם קריטריונים אחריםהקלד אם הבסיס לסיווג ייקח דרך להסדרת התנהגותם של אנשים, נוכל לזהות סוגים פורמליים ולא פורמליים של מוסדות חברתיים.

פעילויות פורמליות המבוססות עלכתיבה וביצוע של חוקים, פעולות משפטיות, צווים, הוראות בסיוען של פונקציות ניהוליות ופיקוחיות. הם מסתמכים בפעולותיהם על סנקציות הקשורות לעידוד ולעונש. הם כוללים את המדינה, הצבא, בית הספר. למוסדות בלתי פורמליים אין מסגרת רגולטורית מוגדרת במדויק, האינטראקציה בהם אינה פורמלית, אלא נקבעת על ידי יצירתיות חברתית ורצון של אזרחים. השליטה בהם נקבעת באמצעות נורמות שנקבעו בתודעה הציבורית, בחוות הדעת, במנהגים, במסורות. עבורם ניתן לבצע עמותות שונות על אינטרסים, קרנות תרבות ועוד.

הבה נבחן עתה את הסוגים והתפקידים של החברההמוסדות, הנפוצים שבהם. פונקציה רגולטורית, למשל, היא ליישב באמצעות נורמות, כללים מסוימים, rewards ועונשים של התנהגות אנשים ופעילויות. למוסדות הציבור יש גם מטרה לשכפל יחסי ציבור, שבאמצעותם מועברים הנסיון, הנורמות, ערכי התרבות מדור לדור. תפקיד נוסף הוא אינטגרטיבי, המורכב מכך שהוא מאחד שאיפות, פעולות, יחסי יחידים, המבטיחים יציבות חברתית של החברה. התפקיד הבא הוא תקשורת, אשר נועד לשמור על תקשורת, תקשורת, אינטראקציה של אנשים.

נוסף על האמור לעיל, מוסדות חברתייםלבצע מספר פונקציות כלכליות, ניהוליות, פוליטיות ואחרות: מפורשות (פורמליות), אשר, ככלל, מתממשות על ידי אנשים ומתועדות במסמכים נורמטיביים, ונסתרות (נסתרות), שאינן מוכרות, אלא מתבצעות בפועל.

אם אינך מציית לתנאים מסוימים,אשר מסייעים לשמור על הפונקציונליות של מוסדות, הם יכולים להיות מתפקדת, כלומר, עבודתם עלולה להיות כשלים, הפרות לערער את החברה.

כך בחנו את הסוגים העיקריים של המוסדות החברתיים ואת תפקידיהם המשמעותיים ביותר.

</ p>