על כמה מקצועי הבמאיהפיתוח יבצע את תפקידיו, ההצלחה של הארגון תלויה במידה רבה. לכן, המועמדים לתפקיד זה כפופים לדרישות גבוהות, אשר עשויים להשתנות מחברה לחברה.

דרישות המועמד:
מנהל פיתוח

  • השכלה גבוהה (משפטית או כלכלית);
  • וותק בניהול במשך 3-5 שנים;
  • ידע בכלכלת השוק, יסודות הפעילות היזמית, תיאוריה ומעשה של ניהול, שיווק, מיקרו ומקרו כלכלה, מינהל עסקים, כספים.
  • היכולת לקמפל תוכנית פיתוח הארגון;

מנהל הפיתוח חייב להיות מושלםשיטות משלו של מודלים כלכליים ומערכות ניהול מודרניות של החברה, כמו גם יש מושג על יסודות של טכנולוגיית הייצור, הממשל, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה.

מנהל פיתוח: תיאור התפקיד

תיאור התפקיד של מנהל הפיתוח
החובות של מומחה זה כולליםהגדרת המושג הכולל של התפתחות החברה. מנהל הפיתוח צריך להצדיק את היעדים של הארגון, לפתח תוכנית פיתוח יעיל ואסטרטגיה, ולנתח את האפשרויות של ביטחון פיננסי. לאחר הפרויקטים אושרו על ידי הממונים עליהם, העובד חייב להכין את כל המסמכים הדרושים ליישום התוכנית, וגם להציג את החידושים של עמיתים המעורבים בפרויקט. תיאור התפקיד של מנהל הפיתוח גם מרמז כי ימנה אנשים האחראים לביצוע משימות מסוימות ולתאם את ביצוע התוכנית. זה גם צריך לקבוע סדרי עדיפויות תקצוב ולהעריך את כל תהליכי הייצור המסחרי משמעותי.

עבור כל פרויקט פיתוח, אתה חייב לעשות את יעילות החישוב. נלקח כבסיס האינדיקטורים הפיננסיים והכלכליים בכל שלב של הפרויקט.

על סמך הנתונים שהתקבלו, על מנהל הפיתוח להכין פרויקטים למודרניזציה של הארגון ולפיתוח קווי עסקים חדשים.

ב סמכותו של מומחה זה הוא פיתוח של טכניקות להגיב שאינם סטנדרטיים ומצבים משבר.

זכויות הממונה על הפיתוח

תיאור התפקיד של מנהל הפיתוח
העובד זכאי לקבל מלאמידע, כולל. מסחרי, על הביצועים של החברה. על פי דרישה, הוא יכול לקבל את כל המידע ואת כל המסמכים שהוא צריך לעבודה. ניהול חייב לספק את זה עם כל האמצעים הטכניים הדרושים.

לעובד יש זכות להוציא צווים הקשורים לפיתוח המפעל, וכן לדמיין ולחתום על מסמכים הנמצאים בתחום סמכותו.

מנהל הפיתוח יכול להכיר את הקריטריונים לפיהם נקבעת איכות עבודתו, וכן את המסמכים המגדירים את תפקידיו וזכויותיו.

באופן כללי, את החובות שנקבעובעל תפקיד זה שונה בחברות שונות. כמה מפעלים מעסיקים כמה מומחים, שכל אחד מהם אחראי על דרכו שלו:

  • שיווק ומכירות;
  • פיתוח שטחים וכיוונים חדשים, פיתוח ומחקר;
  • פיתוח ארגוני וניהול.
</ p>