המדיניות הפיננסית של המדינה, ככלל,מיועד לבניית מנגנון פיננסי המאפשר להשיג ביעילות מרבית את ההישגים הטקטיים והאסטרטגיים, שמוצגים בתכנית הפיתוח ארוכת הטווח של המדינה בעתיד. המדיניות הפיננסית של המדינה כוללת את כל המרכיבים: תקציב, מס, מכס, מטבע ומדיניות מוניטרית.

המדיניות הפיננסית של המדינה היאמערך של פעולות ממוקדות שמטרתן קביעת מטרות, וכן איתור אמצעים להשגתן. לפיכך, מדובר במדיניות כלכלית כלכלית המתבטאת בשימוש במשאבי המדינה, כמו גם בתקנות המס, בהסדרת ההוצאות וההכנסות, בהשפעה על שער החליפין הלאומי, בהוצאת תקציב המדינה ובגיבושו, בניהול הכסף.
הנושא המרכזי של המדיניות -מדינה. הם מי הם לבצע את הפיתוח של מושגים מקורקע מדעית של פיתוח פיננסי; נקבעו כיווני היישום העיקריים שלהם; אמצעים נועדו להשיג מטרות ספציפיות.

המדיניות הפיננסית של המדינה במהותה -זה הכיוון האסטרטגי, המגדיר את השימוש בטווח הבינוני והארוך האוצר ומתן לפתרון הבעיות העיקריות העולות מן הייחוד של בתפקוד בתחום החברתי והכלכלה. יחד עם המדינה הזו משמשת לבחירת מטרות ויעדים הנוכחיות של שימוש יחסים פיננסיים. כל הפעילויות הללו תלויים זה בזה קשר הדוק.

המדיניות הפיננסית של המדינה היא חלק בלתי נפרדכלכלית. האסטרטגיה הפיננסית היא מדיניות פיננסית ארוכת טווח של המדינה, המיועדת לטווח ארוך פרספקטיבה, היא מספקת פתרון של משימות בקנה מידה גדול. לפיכך, צעדים פיננסיים והחלטות שנועדו להשיג תוצאות על פני תקופה של 12 חודשים נחשבים לטווח ארוך מדיניות.


הטקטיקה הפיננסית היא הפתרון של בעיות בשלב מסוים של פיתוח בעזרת ארגון מחדש של קשרים פיננסיים בזמן. העקרונות ליצירת מדיניות ארוכת טווח וקצר טווחים תלויים זה בזה. החלטות פיננסיות קצרות טווח חייבות להיות מתואמות בהכרח למטרות ארוכות טווח ותורמות להישגיהן. קשר זה קשור באופן הדוק לאסטרטגיה ולטקטיקות במדיניות הפיננסית של המדינה כולה. ההחלטות האסטרטגיות והמדיניות הפיננסית ארוכת הטווח של המדינה קשורות להשקעות, ולכן ניתוחים תהליכי ההשקעה לפיתוחן.

השוק הפיננסי הואמבנה מוסדי מאורגן ליצירה של נכסים פיננסיים לצורך החלפתם בעתיד. בשוק הפיננסי קיימת גיוס הון, מתן הלוואות, וכן ביצוע עסקאות כספיות. הפעילות של השוק הפיננסי הלאומי מוסדרים על ידי הבנק המרכזי של המדינה. לשווקים הפיננסיים הבינלאומיים יש תחומים מסוימים שבהם הפעילות שלהם מרוכזת. ככלל, אלה הם מרכזים פיננסיים בינלאומיים, שם רוב עסקאות בינלאומיות פיננסיים מתבצע. אם תרשום את השווקים הפיננסיים בעולם בקנה מידה יורד, הרשימה תהיה בראשות לונדון, וסינגפור תשלים אותה. השווקים הפיננסיים הבינלאומיים הם קבוצה של שווקים פיננסיים לאומיים. הפעילות של השווקים הפיננסיים הבינלאומיים מוסדרת על ידי מגוון של מוסדות בינלאומיים והסכמים בינלאומיים.

</ p>