היזמות משחקת מרכזתפקיד בהתפתחות הכלכלה המודרנית, הבטחת האיכות והאפקטיביות המתאימות של החלטות ניהוליות, יציבות מסוימת בפיתוח, הגברת הגמישות והתאמת הכלכלה הלאומית לתנאים חיצוניים, קידום הגיוון של המערכת הכלכלית במדינה באמצעות פיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשניות. בתנאי הטרנספורמציה של הכלכלה המסורתית, היזמות הופכת לנושא לא כל כך כלכלי כמו יחסים חברתיים. לפיכך, האינטראקציה בין מבנים עסקיים לבין המדינה רוכשת אופי מאחד ומייצגת שילוב של עקרונות, כלים ומוסדות רשמיים ולא רשמיים המבטיחים את האפקטיביות הראויה של החלטות ניהוליות, הרמוניזציה, יישום יעדים אסטרטגיים משותפים ופיתוח שקיפות. ניתוח הניסיון הבין-לאומי של שותפות בין המדינה לבין המגזר העסקי בדרך למעבר לסוג חדש של כלכלה מאפשר לבנות את שיתוף הפעולה שלהם בשלושה כיוונים. הראשון הוא פונקציונלי, שמשמעותו הקמה ופיתוח של אינטראקציה באזורים המקובעים גישה לגורמי ייצור ולשווקים. השני - סקטוריאלי, לפרש כמו פיתוח של פעילויות משותפות ותוכניות כדי לשפר את האקלים העסקי ולחסל את המגבלות במגזרים ספציפיים של המשק. והשלישי - האזורי, כולל היווצרות של תוכניות לפיתוח אשכולות הייצור הפרט.

על הפעילות והיעילות של שיתוף הפעולהמוסדות המדינה והמגזר העסקי, האפקטיביות החברתית של החלטות ניהוליות, האקלים החברתי, היציבות והפתיחות של המשק תלויים, חשיבותם של מוצרים ציבוריים הולכת וגדלה. הדבר ניכר במיוחד בתחומי החינוך, המדע והתרבות. יצירת מסגרת משפטית מודרנית ליוזמה יזמית היא משימה ממשלתית חשובה ביותר בקשר להתרחבות מהירה של מקורות מידע חדשים, תקשורת ואינטלקטואליזציה של היחסים הכלכליים וגורמים אחרים הקובעים את היעילות של החלטות הניהול.

ככל שמורכבות המשימות גדלהכלכלי של גורמים לא-כלכליים במערכת. השליטה בחברה והאחריות החברתית של כל אחד מהם מחייבים את היזמים ואת מוסדות המדינה לקחת בחשבון את סדרי העדיפויות הציבוריים בקבלת ההחלטות שלהם, לקשר בין אינטרסים פרטיים לבין האינטרסים של המדינה.

היעילות של החלטות ניהול היוםאופטימלי נחוש, אינטרסים קיימי יחסים יציבים והרמוניים והכנסות. היווצרות והתפתחות של פרדיגמה חדשה של הכלכלה יוצרות לא רק חוקים ותקנות סטנדרטיים, ומגדירה בסביבה של אינטראקציה של הון ושלטון, אשר מצד אחד, להקים אחריות חברתית, ומצד שני - מאפשרים לציבור להסדיר את היעילות של החלטות מנהליות על ידי שליטה בכל הנושאים יחסים כלכליים, לרבות מוסדות ציבור. יתרת החובות והאחריות היא לא במצב יציב באופן דינמי משתנה בהתאם האבולוציה של החברה עצמה.

מחקר מודרני בתחום החברתיהשותפויות מעידות על מתאם חזק יותר בין הצלחת המפעל ותרומתו להתפתחות החברתית של החברה. בנוסף, ניתן לטעון כי האחריות החברתית במשק המודרני הופכת להיות פרגמטית. למרות שאירועי צדקה אינם מכוונים להרוויח, יישוםם תורם להופעת הטבות נוספות: חיזוק האמון והמוניטין, ייצוב הסביבה העסקית, יצירת תדמית חיובית של החברה.

</ p>